دو مجموعه کامل گرامر و نکات زبان انگلیسی

دو مجموعه کامل گرامر و نکات زبان انگلیسی|50002232|yom|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دو مجموعه کامل گرامر و نکات زبان انگلیسیقابل مشاهده می باشد
این مجموعه شامل دو فایل جداگانه می باشد: یک کتاب کامل آموزش گرامر شامل فصل های زیر فعل شرط سؤال going to افعال اسمي افعال چند كلمه اي زمان ها اسم صفت ضمير حروف اضافه معني فعل ها در زمان هاي استمراري 2. چکیده ای از نکته ها و گرامر زبان انگلیسی که شامل...